Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18

Резюме на проекта за промени в
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


Резюмето е изготвено от БАРБС за целите на асоциацията, като е използван оригиналния документ, публикуван от НАП

 

Съдържание:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

 1. Софтуерът поддържа интерфейс на български език.
 1. Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните, създавани при използването му.
 1. В случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.
 1. Софтуерът съдържа вградена при разработването му защита от промяна или добавяне на външни модули към него без оторизация на производителя.
 1. Софтуерът използва по възможност надежден източник на точно астрономическо време и задължително осигурява синхронизиране на времето между всяко работно място и използваното от него за печат ФУ.
 1. Софтуерът има вградени контроли за задължително попълване на данни за потребителите (операторите) – уникален код на потребител (оператор) в рамките на системата, имена по документ за самоличност, заемана длъжност, роля в системата, начало/край на периода на активност на потребителя (оператора) за всяка от присвоените му роли.
 1. Софтуерът осигурява еднозначна автентификация на потребителите (операторите) при работа с него.

 

 1. При липса на свързаност с фискално устройство софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба.
 1. При откриване на нова продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата, който се формира по следния начин:
 • № на ФУ – № на работно място – Код на оператор – Последователен номер на продажбата

Пример: XXX–YYY–ZZZ–0000001. Отделянето на елементите в уникалния номер на продажбата със знак „– „ е задължително. Разредността на елементите на уникалния номер е примерна, като последният елемент – последователен номер е с минимум 7 разряда.

Последователността в номерацията на продажбите може да бъде конфигурирана опционално: обща последователност за системата на съответния търговец, отделна последователност за всяко работно място или отделна последователност за всяко ФУ.

 

 1. При приключване на продажба софтуерът задължително подава команда към фискално устройство:
 • За печат на фискален бон – когато съгласно изискванията на наредбата следва да се издаде такъв за извършеното плащане;
 • За запис в КЛЕН без отпечатване на служебен бон с наименование „Приключена продажба без ФБ“ – когато съгласно изискванията на наредбата не следва да се издаде фискален бон. В този случай в служебния бон се отбелязва и начинът на плащане за съответната продажба на стока/услуга.

 

Документите за приключване на продажбата (фискален или служебен бон „Приключена продажба без ФБ“), генерирани от софтуера, трябва задължително да съдържат всички реквизити съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г.

 1. Софтуерът не допуска отпечатване на служебни бонове за направени клиентски поръчки в рамките на една продажба.
 1. При анулиране на открита, но неприключена продажба софтуерът задължително съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба – анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др.
 1. Софтуерът трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на вече записани данни за приключени продажби:
 • Софтуерът няма вградена функционалност за изтриване на записи в базата данни;
 • Софтуерът позволява сторниране на приключени продажби (сторно-операции), като задължително съхранява сторнираните данни.
 1. Във всички случаи на генериране за печат или за визуализация на паричен отчет на персонала софтуерът насочва към ФУ служебен бон с наименование „Паричен отчет по оператори“, който се записва в КЛЕН без да се отпечатва.
 1. При разпечатване на Z-отчет на конкретно ФУ софтуерът задължително генерира и „Дневен паричен отчет по оператори“ – по работни места и по оператори за съответното ФУ и насочва към ФУ служебен бон с наименование „Дневен паричен отчет по оператори“ , който се записва в КЛЕН без да се отпечатва
 1. Софтуерът не допуска генериране и разпечатване на Z-отчет при наличие на неприключили продажби.
 1. При генериране на документи, различни от фискален бон, софтуерът не допуска включване на текст, съдържащ думите „Фискален“ „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованията на търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им форма и техния ЕИК.
 2. Софтуерът поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:

а) Въвеждане/промяна на потребителите (операторите) на софтуера и присвоената им роля в системата – кой и кога е извършил действието и описание на промяната;

б) Данни, свързани с действията (операциите) на потребителите (операторите) на системата:

- име на потребителя (оператора);

- код на потребителя (оператора);

- роля;

- дата и час на действието (операцията);

- вид на действието (операцията) – регистрират се като минимум следните действия (операции): влизане и излизане в/от системата (login/logout), сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) „сторниране“ и „анулиране“ на продажба - и уникалният номер на продажбата, видът, количеството и стойността на сторнираните/анулираните артикули.

 

 1. Софтуерът осигурява визуализация през потребителски интерфейс на записаната по т. 18 информация с възможност за филтриране по един или няколко критерия: период, потребител (оператор), вид извършени действия, др.
 1. Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните чрез него данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При архивиране на базата данни, софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК през потребителски интерфейс.
 1. Софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при SaaS); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен) и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ) и/или За работно място (всички или конкретно посочено) и/или За оператор (всички или конкретно посочен). Експортираните данни са със следната структура:

21.1. Таблица – Обобщени данни за продажбите:

 • Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
 • Код и наименование на търговски обект;
 • Дата;
 • Време (час, минута, секунда);
 • Код на работно място;
 • Код на оператор;
 • Обща сума на продажбата – без ДДС, в лева;
 • Отстъпка – в лева;
 • ДДС – сума – в лева;
 • Дължима сума по продажбата – в лева;
 • Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера;
 • Начин на приключване на продажбата – с фискален бон или със служебен бон „Приключена продажба без ФБ“;
 • Клиент код (при наличие на въведена информация);
 • Клиент име (при наличие на въведена информация);
 • Регистрационен номер на ФУ, регистрирало продажбата.

 

21.2. Таблица – Данни за плащанията по продажбите:

 • Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
 • Дата на продажбата;
 • Дължима сума по продажбата – в лева;
 • Дата на плащане;
 • Код на оператор;
 • Платена сума – в лева;
 • Вид на плащането - съгласно номенклатурата в софтуера;
 • Регистрационен номер на ФУ, регистрирало продажбата.

 

21.3. Таблица – Детайлни данни за продажбите:

 • Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
 • Код на стоката/услугата;
 • Наименование на стоката/услугата;
 • Количество;
 • Единична цена – без ДДС, в лева;
 • Отстъпка (сума) – в лева;
 • ДДС-ставка;
 • ДДС – сума, в лева;
 • Обща сума – в лева.

 

21.4. Таблица – Сторнирани продажби:

 • Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
 • Код на стоката/услугата;
 • Наименование на стоката/услугата;
 • Количество;
 • Единична цена – без ДДС, в лева;
 • Отстъпка (сума) – в лева;
 • ДДС-ставка;
 • ДДС – сума, в лева;
 • Обща сума – в лева;
 • Дата на приключване на продажбата;
 • Време на приключване на продажбата (час, мин. сек.);
 • Дата на сторниране на продажбата;
 • Време на сторниране на продажбата (час, мин. сек.);
 • Код на оператор, извършил сторнирането.

 

21.5. Таблица – Анулирани продажби:

 • Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
 • Код на стоката/услугата;
 • Наименование на стоката/услугата;
 • Количество;
 • Единична цена – без ДДС, в лева;
 • Отстъпка (сума) – в лева;
 • ДДС-ставка;
 • ДДС – сума, в лева;
 • Обща сума – в лева;
 • Дата на откриване на продажбата;
 • Време на откриване на продажбата (час, мин. сек.);
 • Дата на анулиране на продажбата;
 • Време на анулиране на продажбата (час, мин., сек.);
 • Код на оператор, извършил анулирането.

21.6. Таблица – Обобщени данни за доставки: (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):

 • ID на запис;
 • Дата;
 • Време (час, минута, секунда);
 • Код на оператор;
 • Доставчик код;
 • Доставчик име;
 • Фактура за доставка – №;
 • Фактура за доставка – дата;
 • Обща сума на доставката, вкл. ДДС – в лева;
 • Отстъпка – в лева;
 • Сума за плащане – в лева;
 • Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.

21.7.Таблица – Детайлни данни за доставки: (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):

 • ID на запис – съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
 • Код на стоката/услугата;
 • Наименование на стоката/услугата;
 • Количество;
 • Единична цена – в лева;
 • Отстъпка (сума) – в лева;
 • Обща сума – в лева.

21.8. Таблица – Движение на стоки за период: (ако софтуерът разполага с функционалност за проследяване движението на стоките)

 • Код на стоката;
 • Наименование на стоката;
 • Количество в началото на периода;
 • Обща стойност в началото на периода – в лева;
 • Дебитен оборот за периода – количество;
 • Дебитен оборот за периода – стойност, в лева;
 • Кредитен оборот за периода – количество;
 • Кредитен оборот за периода – стойност, в лева;
 • Количество в края на периода;
 • Обща стойност в края на периода – в лева.

 

21.9. Таблици с номенклатури на:

 • Стоки/услуги – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
 • Контрагенти по доставки и продажби – идентификатор (ЕИК, ЕГН), име, други въведени данни за доставчик/клиент, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на контрагенти);
 • Видове операции (действия) – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
 • Видове плащания - код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
 • Търговски обекти – код, наименование, местонахождение, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
 • Работни места – код, търговски обект, в който се намира, регистрационен номер на свързаното към него ФУ, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
 • Потребители (Оператори) – уникален код в системата, имена по документ за самоличност, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране; присвоени роли и период на активност за всяка от тях, други въведени данни;
 • Роли на потребителите (операторите) на софтуера – код, наименование, права, дата на конфигуриране/деактивиране; извършени промени в присвоените права на всяка роля – дата и обхват на промените;
 • Права, присвоявани на ролите – код, наименование, описание, дата на конфигуриране/деактивиране.

 

 1. За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“, по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил трябва да предоставя като минимум следните възможности:
 • Достъп до функционалността на софтуера съгласно т. 20 (при SaaS – за съответния търговец);
 • Достъп до конфигурационните параметри на софтуера (при SaaS – за съответния търговец);
 • Пълен достъп до справочната част на софтуера (при SaaS – за съответния търговец)“.

 

 1. Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

 

Чл. 52б. (1) Всяко лице, производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.

Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания

С декларацията по ал. 1 се подават:

 1. информация за софтуера съгласно приложение № 31;
 2. подробно ръководство за работа със софтуера;
 3. за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят:
 • пълно описание на обектите в базата данни , свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кода, от който е генериран, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор - от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът;
 1. за софтуери, които се предоставят като облачна услуга - „Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят:
 • описание на функционирането на услугата;
 • технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства;
 • портове за комуникация;
 • описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента;
 • физическо местонахождение на базата данни;
 • в случай, че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3.

 

(3) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда на ал. 1. В случай, че при новата версия е налице промяна във функционалността и/или структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, се подава и информация за промените по реда на ал. 2.

(4) При настъпване на промени в информацията, подадена по реда на ал. 2, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред.

(5) В 7-дневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП включва софтуера в електронен публичен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти. В случай, че се установят пропуски в подадената

декларация и в информацията по ал. 2, НАП уведомява за това декларатора по електронен път. Софтуерът се включва в електронния публичен списък в 7-дневен срок след отстраняване на всички установени пропуски.

(6) При преустановяване производството/разпространението на софтуер, за който е декларирано съответствие по реда на чл. 52б ал. 1, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Това се отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП.

Чл. 52г. Производител на софтуер за управление продажби, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС само на територията на Република България или държава-членка на ЕС.

Чл. 52д. (1) Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни.

(2) Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга - „Софтуер като услуга“ (SaaS), при поискване от страна на орган по приходите производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до „одиторския профил“ на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице.

(3) Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП в случай, че установят манипулиране на софтуера или на информацията в базата данни при задължено лице - потребител на софтуера.

Чл. 52е. (1) Когато в хода на контролно производство или проверка възникнат съмнения за несъответствие на функционалността на определен софтуер с нормативните изисквания, органът по приходите може да възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК. В този случай производителят/разпространителят на софтуера предоставя необходимата за целите на експертизата информация, включително:

 1. пълен инсталационен пакет на използвания от търговеца софтуер (при SaaS – създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата);
 2. надлежно документиран source-код на софтуера;
 3. логически и физически модел на базата данни и пълно описание на нейните компоненти;
 4. всяка друга информация, необходима за извършване на експертизата.

(2) В случай, че в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на функционалността на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение № 29, НАП заличава софтуера от списъка и уведомява по електронен път всички лица, използващи софтуера и подали към НАП информация по реда на чл. 52ж, да преустановят незабавно използването му в търговските обекти.“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Чл. 52ж.

(1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП съгласно приложение № 32.

(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект само софтуер за управление на продажбите, отговарящ на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът задължително управлява всички фискални устройства в този обект.

(4) Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или държава-членка на Европейския съюз.

Чл. 52з.

(1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай, че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:

 1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
 2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.

(3) Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, задълженото лице е длъжно незабавно да осигури:

 1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
 2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;
 3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай, че се използва локална база данни.

Чл. 52и.

(1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението й в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.

(2) Лицата по чл. 118 ал. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване да осигурят на органите по приходите достъп до информацията по ал. 1 през потребителския интерфейс на софтуера с възможност за експорт и копиране на информацията.

(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, чиято функционалност не е пряко свързана с управление на продажбите, лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи) в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.

 

Чл. 52к. Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера имената по документ за самоличност, присвоената роля/роли и период на активност за всяка от присвоените роли.

 


ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАНА ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 118, АЛ. 18 ОТ ЗДДС
ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯ СОФТУЕР В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

 

 1. ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118 ал. 18 от ЗДДС;
 1. Вид, наименование и адрес на обекта;
 1. Наименование и версия на софтуера;
 1. Номер на софтуера от списъка на НАП;
 1. Наличие на интернет-свързаност в обекта;
 1. Лице, от което е закупен софтуерът

а) Вид:
    - Лице, производител на софтуера;
    - Лице, разпространител на софтуера;
    - Лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер;
    - Друг (описание)

б) ЕИК/ЕГН

в) Наименование/Имена

 

 1. Вид инсталация – локална, локална мрежа, web-приложение, SaaS, др.
 2. Дата на инсталация/инициализация;
 3. Лице, извършило инсталацията/инициализацията

а) имена по документ за самоличност;

б) представител на:

 • Производител
 • Дистрибутор
 • Оторизирано лице
 • Друг (пояснение)

 

 1. Последователност в номерацията на продажбите, осигурявана от софтуера е на ниво:
 • Обща за системата на търговеца
 • Отделна за всяко работно място
 • Отделна за всяко ФУ
 • Друга (описание)

 

 1. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера;
 1. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго);
 1. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …);
 1. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс (local network, vpn, DirectAccess, WAN);
 1. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка;
 1. Фискални устройства, свързани към софтуера – регистрационни номера на ФУ;
 1. Нефискални устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение;
 1. Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година);
 1. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект – дата;
 1. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект – дата.“

 

СРОКОВЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ

 • Параграф 27 (“ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”) влиза в сила от 1 октомври 2018 г.
 • Параграф 28 (“ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”) влиза в сила от 1 октомври 2018 г.
  • (2) Регистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби привеждат дейността си с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2019 г.
  • (3) Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 август 2019 г.

 

One thought on “Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18”

Comments are closed.