Устав

 

У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС СОФТУЕР"

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ НА СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.1. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС СОФТУЕР", наричана по-долу в настоящия устав “Асоциацията” или „Сдружението“, се организира като отделно от членовете си, самостоятелно, доброволно юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.2. Асоциацията придобива качество на юридическо лице след вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Чл.3. Асоциацията е открита за членуване на физически и юридически лица, произвеждащи, разпространяващи или използващи бизнес софтуер, които признават целите, задачите и устава на тази асоциация и които плащат ежегодния задължителен членски внос.

Чл.4. (1) Асоциацията придобива права и поема задължения чрез управителните си органи.  

(2) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на Асоциацията.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.5. (1) Настоящото сдружение с нестопанска цел е с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС СОФТУЕР" и се изписва съкратено БАРБС (изписва се и на латиница „BULGARIAN ASSOCIATION FOR BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT“).

(2) Асоциацията е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади-Изток, комплекс "Бокар", къща 12В.

(3) Адресът за кореспонденция с НАП на територията на страната е: Република България, гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади-Изток, комплекс "Бокар", къща 12В.

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.

Чл.6. Основните цели  на Асоциацията са:

 1. Подпомагане на разработчиците, разпространителите и потребителите на бизнес софтуер при осъществяване на дейността им и защита на техните права и интереси.
 2. Съдействие при осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Асоциацията.
 3. Защита на правата и интересите на членовете на Асоциацията пред държавните и местни органи на управление, обществени организации и други юридически и физически лица, включително защита на правата върху интелектуалната собственост.
 4. Подпомагане държавните органи на управление в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до разработката, развитието и приложението на бизнес софтуер, както и при контрола на тяхното изпълнение.
 5. Подпомагане на държавната администрация във връзка с извършване на проверки и установяване на нарушения при приложението на законодателството, касаещо бизнес софтуера.
 6. Съвместно участие в проекти на държавата администрация и производителите на бизнес софтуер и фискални системи относно разработването на нови, по-ефективни методи на фискализация и бизнес софтуер, както и участие в проекти за повишаване ефективността на фискалните операции за превенция и противодействие на злоупотреби в областта на данъчното законодателство.
 7. Стимулиране лоялната конкуренция между членовете на Асоциацията, както и съдействие за повишаване на професионалната квалификация и информираност на бизнес партньорите и потребителите на бизнес софтуер.
 8. Създаване на предпоставки за максимално ефективно приложение на софтуера в бизнес процесите, популяризиране и утвърждаване на добри практики.
 9. Участие в и/или самостоятелно разработване на структурни кодекси, секторни политики и подпомагане формирането на държавната политика във връзка с прилагането на европейски и международни регулации и/или утвърдени стандарти.

 

 1. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Чл.7. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

 1. Организиране на обучителни и информационни семинари, национални и международни конференции и дебати по проблеми, свързани с предмета и целите на Асоциацията.
 2. Публикуване на информационни, аналитични и други материали, организиране на кръгли маси, свързани с  предмета и целите на Асоциацията.
 3. Участие и активно подпомагане на сътрудничеството с местни и международни организации с предмет на дейност, свързан с предмета и целите на Асоциацията.
 4. Членство и комуникация с национални и международни  организации със сходен предмет на дейност.
 5. Взаимодействие с държавни и местни органи на управление, и обществени организации.
 6. Изготвяне на мотивирани и обосновани становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи разработката, разпространението и приложението на бизнес софтуера във всички сфери на икономическия живот.
 7. Ангажиране на експерти и предоставяне на становища и експертизи при извършване на съвместни проверки от представители на държавната администрация и членове на Асоциацията за прилагане на действащото законодателство в областта на разработката, разпространението и приложението на бизнес софтуер.
 8. Приемане на Етичен кодекс.
 9. Провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и инициативи, свързани с разработване на структурни кодекси, секторни политики и подпомагане формирането на държавната политика във връзка с прилагането на европейски и международни регулации и/или утвърдени стандарти.
 10. Изготвяне на периодични становища от независими от съответния разработчик или разпространител експерти относно съответствието на бизнес софтуерните продукти, предлагани от членовете на Асоциацията и от други търговски дружества, публикуване на списъка с продуктите, които съответстват на нормите.
 11. Ангажиране на юридическа помощ при предявяване на колективни искове и искове за защита правата и интересите на членовете на Асоциацията.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.8. По силата на чл.3, ал.4 от ЗЮЛНЦ Асоциацията ще има следния предмет на  дейност: Организиране на обучения, семинари, курсове, конференции и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на Асоциацията; подготвяне и реализиране на проекти за обучение и повишаване на квалификацията и за осъществяване на конкретни програми в сътрудничество със заинтересовани организации; осъществяване на проучвания, изследвания и анализи в съответствие с целите на Асоциацията; изготвяне на предложения за усъвършенстване и подобряване на нормативната уредба, свързани с дейността на Асоциацията; сформиране и работа на експертни групи за даване на експертни становища и извършване на проверки във връзка с действащото законодателство и при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с развитието на бизнес софтуер; извършване и на други дейности, които са свързани с целите на Асоциацията и са разрешени от закона.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл.9. (1) Асоциацията може да извършва изброените по-долу допълнителни стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, без да формира и разпределя печалба:

 1. Провеждане на срещи, семинари и кръгли маси с членовете на Асоциацията, както и поканени лица от страната и чужбина, които споделят целите на Сдружението.
 2. Организиране на курсове за обучение, свързани с предмета на дейност на Асоциацията.
 3. Други дейности, свързани с предмета на основната дейност и разрешени от закона.

(2) Приходите се използват изключително за постигане на определените в този устав цели.

 

VII. СРОК.

Чл.10. Асоциацията се учредява за неопределен срок, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и по молба на управителния съвет се вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

 

VIII. ЧЛЕНСТВО. ПЪЛНОПРАВНИ И АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ.

Чл.11.(1) Членството в Асоциацията е на доброволен принцип.

          (2) Членове на  Асоциацията могат да бъдат:

- пълноправни членове;

- асоциирани членове.

(3) Пълноправните членове на асоциацията са: дееспособни физически лица и юридически лица – разработчици, разпространители и потребители, които споделят целите на Асоциацията и приемат Устава й.

(4) Член на Асоциацията може да членува и в други сдружения с нестопанска цел от бранша със сродни цели, при положение, че тези цели не са в конфликт и не противоречат на целите на Асоциацията.    

(5) Учредителите на Асоциацията са пълноправни членове по право.

(6) Асоциираните членове могат да бъдат дееспособни физически лица, юридически лица и организации, пряко свързани или имащи интерес от дейността на Асоциацията, споделят целите на Асоциацията, приемат Устава и отговарят на изискванията му.

(7) Членовете на Асоциацията – юридически лица се представляват от своя законен представител съгласно устройствените му правила и приложимия закон. Компетентният ръководен орган на юридическото лице може да определи един или няколко постоянни или временни свои представители в Асоциацията. В случай, че член на Асоциацията желае да промени своите представители, трябва да изпрати до Асоциацията писмено уведомление за това.

 

 1. ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ.

Чл.12. (1) Нови членове на Асоциацията се приемат по писмена молба, отправена до Управителния съвет. Непосредствено след приемане на всяка молба, тя се разглежда и Управителния съвет взема решение за приемане на съответния член. Всяка кандидатура се подкрепя от две писмени препоръки от членове на Асоциацията.

(2) По описания в ал.1 ред се приемат както пълноправни, така и асоциирани членове на Асоциацията.

(3) Управителният съвет представя новоприетите членове на първото Общо събрание след приемането им.

Чл.13. Новоприетите членове на Асоциацията се вписват в книгата на членовете, в която са вписани учредителите. Книгата на членовете се води от Председателя или от определен от него друг член на управителния съвет.

Чл.14. За удостоверяване на членството в Асоциацията се издава представително удостоверение, подписано от Председателя и един от членовете на управителния съвет.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл.15. Всеки пълноправен член на Асоциацията има право:

 1. Да участва в Общото събрание на Асоциацията и да прави предложения пред Управителния съвет за определяне на дневния ред на Общото събрание.
 2. Да дава мнение и становище по разискваните въпроси.
 3. На един глас в Общото събрание на Асоциацията, който се упражнява от присъстващия негов представител.
 4. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Асоциацията, както и в помощните, ако има такива
 5. Да получава информация за дейността, икономическото състояние и резултатите от дейността на Асоциацията.
 6. Да участва в инициативите и проявите на Асоциацията.
 7. Да получава помощ и съдействие при изпълнение на дейности, съответстващи на този устав.

Чл.16. (1) Асоциираните членове имат същите права като пълноправните с изключение на посочените в чл.15, т.3 и т.4.

(2) Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание на Асоциацията.

Чл.17. (1) Всеки пълноправен член на Асоциацията е длъжен:

 1. Да участва в заседанията на Общото събрание.
 2. Да спазва Устава и Етичния кодекс.
 3. Да изпълнява решенията на управителните органи на Асоциацията.
 4. Да работи за осъществяване на целите на Асоциацията.
 5. Да съдейства за доброто име на Асоциацията.
 6. Да заплаща встъпителния и годишния членски внос в размер, срокове и ред, определени ежегодно от Общото събрание.
 7. Да не използва по какъвто и да било начин Асоциацията за цели, противоречащи на Устава, законите на Република България и професионалната етика.

(2) Задължението за заплащане на членски внос не може да бъде опрощавано. Прихващане със задължението за членски внос не се допуска. Забавените суми за членски внос се дължат със законна лихва.

(3) За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Асоциацията.

(4) Асоциираните членове имат същите задължения като пълноправните с изключение на задължението за заплащане на встъпителна вноска.

Чл.18. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.19. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено на трето лице с писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.20.(1) Членството се прекратява съгласно разпоредбите на закона:

 1. с едностранно волеизявление до управителния съвет на Асоциацията;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;
 5. с прекратяването на Асоциацията;
 6. при отпадане.

(2) Всеки член може да напусне Асоциацията по всяко време. За целта той следва да подаде молба, която се приема от Управителния съвет.

(3) Член на Асоциацията може да бъде изключен с мотивирано решение на Общото събрание, взето с 2/3 мнозинство на присъстващите пълноправни членове, когато:

 1. Грубо нарушава законите на Република България, Устава, Етичния кодекс или решенията на органите на Асоциацията.
 2. Осъществява дейност, насочена срещу целите на Асоциацията.
 3. Извършва дейност, уронваща престижа на Асоциацията и/или друг член или членове на Асоциацията.

(4) Решение за изключване може да вземе и Управителният съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Изключването влиза в сила от деня на вземане на решението и се обявява в писмена форма на изключения член.

(6) Изключен член на Асоциацията може отново да подаде молба за приемане в Асоциацията след изтичане на една година от налагане на наказанието.

(7) Член на Сдружението се счита за отпаднал, когато:

 1. Не заплати членския си внос /встъпителен или годишен/ за изтеклата година;
 2. Не присъства без уважителни причини на повече от три поредни Общи събрания на Асоциацията;
 3. Отпадането на неизправния член се установява с решение на Общото събрание по доклад на Управителния съвет.

(8) Финансовите задължения на члена към Асоциацията за съответната финансова година остават валидни и се дължат с всички законни последици, независимо от факта на прекратяване на членството.

(9) Във всички случаи на прекратяване на членството, Асоциацията не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал пълноправен член, направения членски внос за годината на прекратяването.

 

 1. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.21. Органите на управление на Асоциацията са:

- общо събрание;

- управителен съвет;

- председател;

- изпълнителен директор;

- контролен съвет.

 

XII. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.22. Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. То е върховен орган на същата.

Чл.23.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Асоциацията, в населеното място, в което е седалището, най-малко веднъж годишно.

(2) Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.24. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

Чл.25. Поканата е писмена и се изпраща на членовете най-малко четиринадесет дни преди датата на заседанието. Поканата се изпраща по електронна поща. Поканата се поставя и на мястото за обявления на адреса на управление на Асоциацията четиринадесет дни преди насрочения ден на събранието.

Чл.26.(1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от пълноправните членове на Асоциацията.

(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час и се провежда на същото място по обявения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.27. В Общото събрание всеки пълноправен член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.28. Член на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до:

   - него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

   - юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.29.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от пълноправните присъстващи членове.

(2) Решения относно изменение и допълване на устава, сливането на Асоциацията, прекратяването, членството на Асоциацията в други сродни организации, се вземат с мнозинство от 2/3 от пълноправните присъстващи членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.30.(1) Общото събрание:

 1.  изменя и допълва устава;
 2.  приема други вътрешни актове;
 3.  избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 4.  изключва членове на Асоциацията;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6.  взема решение за участие в други организации;
 7.  взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8.  приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9.  приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос (встъпителен и годишен) или на имуществените вноски;
 11.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13.  взема и други решения, предвидени в устава.

  (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.31. Ежегодно Общото събрание се свиква за приемане на годишен отчет, план и стратегия за развитие и по други въпроси, включени в дневния ред.

Чл.32. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички разисквания, решения и резултати от гласуването. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчик и председателя на управителния съвет.

Чл.33. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл.34. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.35 Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.36. Споровете по чл.34 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

XIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

Чл.37.(1) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет, който се избира за срок от две години и се състои от минимум петима членове, двама от които са неговият председател и заместник-председател.

(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически лица, които са законни представители, членове на управителния орган, или заемащи друга ръководна длъжност в юридическите лица – пълноправни членове на Асоциацията, както и физически лица – пълноправни членове на Асоциацията.

(3) Членовете на Управителния съвет и председателя не могат да се избират последователно за повече от два мандата.

Чл.38. При три неуважителни неявявания на член на управителния съвет на заседания в рамките на една година, той се счита за самоизключил се от управителния съвет.

Чл.39. Правомощия на Управителния съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. приема и изключва нови членове;
 3. избира председател и заместник-председател;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. изготвя проекто-бюджет и приема годишните отчети и стратегията за дейността на Асоциацията;
 7. взема решения за разходване на средства на Асоциацията за суми над 5000 (пет хиляди)лв. месечно;
 8. одобрява направените назначения на щатни служители и определя възнаграждението им, оценява работата им и може да взема решения за тяхното освобождаване;
 9. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 10. определя адреса на сдружението;
 11. взема решения за установяване контакти с правителствени и други органи и организации, участие в семинари, обучения и други;
 12. избира и назначава изпълнителен директор, делегира управленски права и представителни функции, определя неговото възнаграждение, оценява дейността му и го освобождава от длъжност;
 13. одобрява направените от председателя и изпълнителния директор разходи.

Чл.40.(1) Управителният съвет се свиква на заседания от председателя му или от 1/3 от членовете му.

(2) Когато заседанията се свикват по искане на 1/3 от членовете на управителния съвет, те отправят писмено искане до председателя и той е длъжен в 7 (седем) дневен срок от получаване на искането да свика заседание на управителния съвет. Ако председателят не изпълни това си задължение, членовете, по чието искане се свиква управителния съвет, отправят покани до останалите членове на съвета, в които посочват датата, часа и мястото на заседанието, както и дневния ред, по който ще се проведе то.

Чл.41.(1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя на управителния съвет, както и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя или от определен от Управителния съвет друг негов член, избран на конкретното заседание.

(2) Свикването става чрез писмено оповестяване по електронна поща, с покана, с вписани в нея дата, час, място и дневен ред.

(3) Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията за предложение за ликвидация на Сдружението, за разпореждане с имущество на Сдружението и за определянето на реда и организиране извършването на дейността на Сдружението - с единодушие.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

XIV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

Чл.42.(1) Председател на управителния съвет се избира от членовете на Управителния съвет за срок от две години.

(2) Председателят, както и членовете на Управителния съвет, работят на обществени начала. Всички те не получават заплати и хонорари, а само командировъчни разходи.

(3) Председателят на Управителния съвет представлява Асоциацията пред трети лица и пред съда.

(4) Председателят на Управителния съвет и изпълнителният директор имат спесимен в банката и подписват всички приходни и разходни документи.

(5). Председателят на Управителния съвет лично ръководи оперативната работа, изпълнителния директор и щатните сътрудници.

(6) Председателят на управителния съвет подготвя планове, правилници, отчети за дейността на Асоциацията и може заедно с изпълнителния директор да се разпорежда без съгласието на управителния съвет със суми не по-големи от 5000 (пет хиляди) лева месечно за двамата.

Чл.43. Заместник-председателят на Сдружението подпомага Председателя при осъществяване на неговите функции и го замества при необходимост с писмено пълномощно.

 

 1. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

Чл.44. (1) Контролният съвет се избира за срок от две години и се състои от минимум трима членове, единият от които е неговият председател.

(2) Членовете на контролния съвет са физически лица, които са законни представители, членове на управителния орган, или заемащи друга ръководна длъжност в юридическите лица– пълноправни членове на Асоциацията или физически лица – пълноправни членове. В контролния съвет не могат да участват повече от един представител на който и да е член на Асоциацията. Те участват в неговата работа лично без право да упълномощават свои представители за участие в работата на Контролния съвет.

(3) Контролният съвет осъществява цялостната финансова ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на бюджета на Асоциацията, на решенията на органите на Асоциацията и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешноустройствени документи. Той заседава редовно веднъж на три месеца.

(4) С оглед осъществяване на функциите си Контролният съвет има право на достъп до всички документи на Асоциацията. Членовете му подписват декларация за конфиденциалност и неразгласяване на информация, която може да навреди на интересите на Асоциацията.

(5) При установяване на нарушения на финансовата, договорната и уставна дисциплина, Контролният съвет уведомява Управителния съвет и/или Общото събрание. Членовете на Контролния съвет могат да обжалват пред Общото събрание решенията на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. В случай, че обжалването на решение на Управителния съвет е направено с решение на 2/3 от членовете на Контролния съвет, то до произнасяне на Общото събрание, Управителният съвет се задължава да не изпълнява обжалвано по този ред свое решение.

(6) Контролният съвет може да иска от Управителния съвет и от всеки друг основен или факултативен орган на Асоциацията по всяко време да му предостави сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга интересите на Асоциацията. Контролният съвет се отчита пред Общото събрание и дейността му се контролира от него.

(7) Мандатът на Контролния съвет съвпада с мандата на Управителния съвет.

(8) Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. Той е длъжен да свика заседание на Контролния съвет при писмено искане на повече от половината от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на съвета. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от избран от състава член на съвета.

(9) Контролният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(10) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(11) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(12) Членовете на Контролния съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

Чл.45. Членовете на Управителния съвет, включително Председателят и Заместник–председателят, и на Контролния съвет прекратяват функциите си предсрочно в следните случаи:

 1. По тяхна молба, подадена три месеца преди датата на напускането или по рано по решение на Общото събрание;
 2. Поради настъпила невъзможност при болест или поради смърт;
 3. При системно и грубо неизпълнение на задълженията си, както и при установено престъпно деяние;
 4. При напускане, отпадане, изключване на представляваното от тях юридическо лице от Асоциацията.
 5. В други случаи, предвидени от закона.

 

XVI. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Чл.46. (1) Изпълнителният директор се избира и назначава от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и сключва трудов договор, подписан от председателя на управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор има право с председателя на управителния съвет заедно и поотделно да представлява Асоциацията пред трети лица.

(3) Изпълнителният директор се подчинява на решенията на управителния съвет и на председателя и се отчита ежемесечно пред управителния съвет за дейността си.

(4) Изпълнителният директор извършва оперативно административно-организационното управление на дейността на Асоциацията.

 

XVII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ.

Чл.47. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

(2) Създаденото със средства на Асоциацията имущество е неделима собственост на Асоциацията и се разпределя между членовете й само след прекратяване дейността на Асоциацията по решение на общото събрание или от съда.

Чл.48. Източници на финансиране дейността на сдружението са членски внос (встъпителен и годишен), имуществени вноски, дарения, спонсорство, субсидии, включително от държавата, приходи от стопанска дейност, постъпления от провеждани от Асоциацията семинари, конференции и други мероприятия, свързани с постигане на целите на Асоциацията.

Чл.49. (1) Общото събрание определя размера и начина на събиране на встъпителния и годишен членски внос.

(2) Годишният членски внос се заплаща от членовете на Асоциацията, както следва: пълноправните членове го заплащат в пълен размер еднократно до 30-ти януари на текущата година или до 30-то число на текущия месец на приемането им или на равни месечни вноски до 10-то число на месеца в брой или по банков път по банковата сметка на Асоциацията, а асоциираните членове го заплащат в пълен размер еднократно до 30-ти януари на текущата година или до 30-то число на текущия месец на приемането им в брой или по банков път по банковата сметка на Асоциацията. При приемане на нов член размерът на членския внос се заплаща пропорционално на оставащите до края на календарната година брой месеци.

(3) Встъпителната вноска се заплаща еднократно в пълен размер по банков път по банковата сметка на Асоциацията. Нейният размер и срок за заплащане се определят от Общото събрание.

(4) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с обикновено мнозинство.

Чл.50. Асоциацията не формира, разпределя и изплаща печалба в полза на своите членове или други лица под каквато и да било форма.

Чл.51. Собствеността на Асоциацията може да се използва изключително само за постигане на определените в този устав цели.

Чл.52. При прекратяване на Асоциацията, след удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се разпределя между членовете, съобразно гласовете, с които всеки има право да гласува.

XVIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.53. (1) Асоциацията може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, включително да се слива, влива, отделя и разделя.     

(2) След отделяне или разделяне Асоциацията отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването й.

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Чл.54. Асоциацията се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредена;
 2. с решение на Общото събрание;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията в предвидените от закона случаи;

Чл.55. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ. Решението за прекратяване по чл. 54, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл.56. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава на Асоциацията или от Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.  Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

 

ХIX. ЗАЛИЧАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 57.  След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциацията от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл.58. Всички решения за прекратяване или преобразуване дейността на Асоциацията се вземат от общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл.59. Прекратяването се вписва служебно, когато е постановено от съда и по съобщение от управителния съвет за останалите случаи.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС СОФТУЕР", състояло се на 14.02.2018 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

Дата: 14.02.2018г.

Град София