Цели

Основните цели  на Асоциацията са:

  1. Подпомагане на разработчиците, разпространителите и потребителите на бизнес софтуер при осъществяване на дейността им и защита на техните права и интереси.
  2. Съдействие при осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Асоциацията.
  3. Защита на правата и интересите на членовете на Асоциацията пред държавните и местни органи на управление, обществени организации и други юридически и физически лица, включително защита на правата върху интелектуалната собственост.
  4. Подпомагане държавните органи на управление в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до разработката, развитието и приложението на бизнес софтуер, както и при контрола на тяхното изпълнение.
  5. Подпомагане на държавната администрация във връзка с извършване на проверки и установяване на нарушения при приложението на законодателството, касаещо бизнес софтуера.
  6. Съвместно участие в проекти на държавата администрация и производителите на бизнес софтуер и фискални системи относно разработването на нови, по-ефективни методи на фискализация и бизнес софтуер, както и участие в проекти за повишаване ефективността на фискалните операции за превенция и противодействие на злоупотреби в областта на данъчното законодателство.
  7. Стимулиране лоялната конкуренция между членовете на Асоциацията, както и съдействие за повишаване на професионалната квалификация и информираност на бизнес партньорите и потребителите на бизнес софтуер.
  8. Създаване на предпоставки за максимално ефективно приложение на софтуера в бизнес процесите, популяризиране и утвърждаване на добри практики.
  9. Участие в и/или самостоятелно разработване на структурни кодекси, секторни политики и подпомагане формирането на държавната политика във връзка с прилагането на европейски и международни регулации и/или утвърдени стандарти.