Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна система за регистрация на продажби и плащания

Концепция на БАРБС за
развитие на единна, равнопоставена, ефективна, модерна, ценово ефективна
и
с дългосрочно бъдеще система за регистрация на продажби и плащания
в контекста на ЗДДС

Снимка на Helloquence от Unsplash

Цел

Целта на този документ е БАРБС да идентифицира рисковете в проекта за наредба Н-18 регулираща методите и технологията за регистрация на продажби и плащания, като направи предложение за развитието на съществуващия модел на фискализация, но и да подкрепи ясно дефинираните цели от НАП и МФ за увеличаване събираемостта на данъчните задължения, ефективен оперативен контрол и технологични решения за намаляване на риска от не регистриране на продажби и плащания в различните бизнес вертикали и технологични платформи.

БАРБС цели да предостави опция за надграждане на проекта на Наредба Н-18, но и да въведе допълнения, които да предоставят нова рамка за технологично развитие.

БАРБС е за запазване на сегашните методи за фискализация, но не се ограничава само до тях, а гледа уверено в бъдещето с приложение на модерни технологии.

Презумпция за необходимост от измененията в Наредба 18

Преди да се реши какъвто и да е проблем е необходимо първо той ясно да се дефинира и всички страни участващи в решаването му да се съгласят кой точно проблем решават.

Поради това, че основната задача на НАП, породена от обществения интерес е:

“Администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания”,

а мисията е:

”Да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти”

е необходимо:

 • регистрацията на продажби и плащания да бъде неотменима,
 • лесно приложима за данъчно задължените субекти,
 • лесна за обработване от НАП за целите на оперативния контрол,
 • гарантира търговската тайна на бизнеса.

 

При такъв подход промените ще бъдат подкрепени както от данъчно задължените субекти така и от НАП и несъмнено това ще доведе до ефективно идентифициране на данъчни нарушения повишаване контрола на събираемостта на данъчните задължения.

Анализ

В българската нормативна уредба фискалният модел е хронологично развиван чрез въвеждане на следните фискални системи:

 • Касови апарати

С въвеждането на касовите апарати плащанията в брой бяха основният начин, по който се разплащаха почти всички сделки и беше практичен измервател, по който да се контролира оборота.

Съвременните методи за разплащания вече съвсем не се ограничават до плащания в брой и с карта и касовите апарати отдавна не отчитат ефективно целия оборот дори и на дребно, с физически лица (конкретен пример: Интернет търговията и плащанията с пощенски паричен превод).

В тази връзка касовите апарати не могат да се използват за контрол над продажбите, защото не ги обхващат напълно (и в случая в Интернет търговията - могат да не ги обхващат и въобще).

 • Фискални принтери

С развитието на компютърните системи тези фискални устройства бяха създадени, с цел да бъдат управлявани изцяло от софтуерна система за управление на продажбите. Те са създадени като бързо решение в рамките на съществуващата наредба, с който се премахва нуждата оператор да въвежда продажбата в компютъра и след това ръчно да регистрира и плащането на касов апарат.

 • ЕСФП

Тези специализирани системи са типичен пример за решаването само на един проблем и контролиращо само един бранш - търговията с горива. Браншовете обаче са много и е очевидно неефикасно да се реализира решение поотделно за всеки един от тях.

 • ИАСУТД

Интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност са поредна стъпка в посока пълноценното използване на модерните компютърни системи, като премахват изцяло хардуера и осъществяват директна връзка с НАП. Чудесна идея, но те са приложими само за малка група от фирми - недостъпни за малкия и среден бизнес и дават нелоялно конкурентно предимство на ползващите ги, заради чувствително намалените разходи за фискализация.

 • ФУВАС

Фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване - поредната фискална система създадена, за да отговори на развиващата се бизнес среда и нови технологии. Най-интересното нововъведение е разрешението да не се издава касов бон на хартия.

 

Последното изменение в ЗДДС добавя нов термин: “Софтуер за управление на продажбите”, уреждащ съществуващото повече от 25 години статукво: специализиран софтуер, който осъществява връзката между оператора и фискалното устройство.

Сравнението между различните видове фискални устройства, изготвено от член на БАРБС и налично като Приложение към настоящия документ, показва сериозната неравнопоставеност и липса на прогресивно развитие, в което е поставен т.нар. “Софтуер за управление на продажбите”.

Според БАРБС е редно да се уточни, че настоящата нормативна уредба се основава изцяло на непълноценният вече метод за контрол - контрола върху плащанията. Без изменение през годините, основен интерес за НАП винаги са представлявали не плащанията, а продажбите.

Инерцията и статуквото, че с фискалните устройства се регистрират плащанията, а същевременно истинската нужда е да се контролират продажбите (и по-точно размера на оборота от тях) създават в новия Проект за Наредба редица парадокси и конфликти. Те, заедно с множество други проблеми и неясноти, са подробно посочени в няколкото десетки страници коментари изпратени до НАП в периода на общественото обсъждане на Проекта за Наредбата от различни експерти и заинтересовани лица.

Предложение

В основата на предложението на БАРБС е следващата фискална система да бъде ориентирана не към регистрация на плащанията, а към регистрация на продажбите.

Всяка една транзакция да бъде цифрово подписана, с опция за криптиране на чувствителните данни и записана в сървърите на НАП и /или в регистриращо устройство в структуриран вид при клиента или на място, споделено за бизнеса в сигурен доставчик на услугата.

Тези принципи ще дадат възможност за запазване на класическите решения, участие на производителите на ФУ в бъдещата модернизация чрез електронни “черни кутии” или в облачни услуги и всичко това на една по-добра цена за бизнеса с преминаване от модела закупуване-амортизиране-изхвърляне към модерния подход - ползване като услуга, обновяване, равнопоставеност, ефективност.

 

Предложеното решение има и още много положителни страни като:

 • Намалени разходи за бизнеса
 • Възможност за предаване и регистрация на електронни документи – данни за фискално подписани бележки и фактури и използването им от счетоводители и бизнеса.
 • Контрол в почти реално време на данните за ДДС
 • Нов пазар за производителите на фискалните черни кутии
 • Опция за разширяване на пакета от данни за специфични сектори – аптеките да предават допълнителни данни за клиенти, генерични кодове на лекарства и номера на електронни рецепти, проследяване на акцизни наблюдавани стоки и др..
 • Електронни магазини, мобилни приложения и сродни – право на потребителите да са защитени при отказ от доставка, забавяне или други нелоялни практики
 • Включване на таксиметровите услуги в системата
 • Изграждане на системи за анализ на риска и превенция на измамите в близко до реалното време
 • Възможност за изграждане на по-ефективна система за контрол, лесно проследяване на резултатите от направените проверките в отделните обекти.
 • Въвеждане на модерни системи за плащане чрез мобилни устройства и биометрия
 • Приравняване на станциите за зареждане на автомобили към системите за продажба на горива
 • Нов метод за контрол на отдаване на имоти и лични вещи под наем
 • Контрол над свободните професии и много други.

 

Изграждане на равноправна финансова политика

Изгражда се равноправна фискална политика и се премахват привилегии и различните изисквания при отделните фискални системи. Всички фискални системи отговарят на едни и същи правила. Под всички фискални системи се има предвид: ФУ - касов апарат, ФУВАС, Онлайн магазин, Фискален софтуер се обединява с ЕСФП и ИАСУТД, таксиметрови системи.

За да има равнопоставеност и да няма предпоставка за създаване на нелоялна конкуренция, трябва всички фискални системи да отговарят на еднакви условия, а именно:

 • Всяка продажба да се регистрира с точно описание на името и цената на стоките.
 • Да записват всяка продажба във фискален модул, без значение от вида на плащането.
 • Да изпращат всяка продажба към сървър на НАП.
 • Производителите или вносителите да декларират съответствие с изискванията на НАП за коректна фискална политика.
 • НАП да издава разрешение за право на разпространение и ползване на съответната фискална система.
 • При нарушаване на правилата за фискална политика, НАП налага глоба. В случай, че нарушението не бъде отстранено или е невъзможно да бъде отстранено, НАП може да забранят използването на съответната фискална система.

Праг на ДДС

С цел намаляване на възможностите за укриване на обороти, както и премахване на нелоялната конкуренция, предлагаме да се премахне прага за регистрация по ДДС. Когато всяка фирма има регистрация по ДДС ще се премахне лошата практика на честа смяна на работещата фирма в един обект.

Заключение

Вярваме, че този документ е отправна точка за ефективни промени в ЗДДС и Наредбата касаеща фискалния контрол или инициатива за изготвяне на специален закон за фискалните системи и устройства.

БАРБС желае да партнира на МФ, НАП, БИМ и съвместно с производителите на класически ФУ и доставчиците на комуникационни услуги да работи за развитие на законодателството и да предостави дългосрочна визия за развитие на системите за регистрация на продажби, плащания и оперативен контрол.

Председател на УС на БАБСД: Ясен Танев

 

Пълен документ