Декларация до държавните институции

До:

Председателя на Народното Събрание,

Председателя на Комисия по бюджет и финанси към Народното Събрание,

Копие:

Парламентарна група на ПП ГЕРБ
Парламентарна група "БСП за България"
Парламентарна група "Обединени патриоти"
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ

Директорът на звено „Контрол на електронната търговия“ в НАП

Декларация

от Управителния съвет на Сдружение “Българската Асоциация За Развитие на Бизнес Софтуер” (в процес на учредяване), обединяваща водещи разработчици, разпространители и потребители на бизнес софтуер

Относно:  подготвяните изменения в Закона за данъка върху добавената стойност във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, и по-конкретно въвеждане на нови изисквания към устройствата с фискална памет и софтуерите за регистрация на продажби

 

Уважаема Госпожо Председател на Народното Събрание,

Уважаема Госпожо Председател на Комисия по бюджет и финанси към Народното Събрание,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми Господин Директор на звено „Контрол на електронната търговия“ в НАП,

 

Волята за въвеждането на нов регламент, който да гарантира повишаването на събираемостта на фиска и елиминирането на некоректни търговски практики е инициатива, която се ползва с нашата безрезервна подкрепа.

Принципно  подобна промяна в законодателната и подзаконовата регулация биха могли да предоставят изключителна възможност за въвеждане на нови технически средства и технологични похвати за контролиране на приходите, съобразени с най-добрите практики, вече прилагани в други държави-членки на ЕС и с непрестанното технологично развитие на бизнес софтуера.

До момента липсва законодателна уредба на изискванията към софтуера за управление на продажби в търговските обекти. Прави се опит същите да бъдат уредени директно с подзаконов нормативен акт - в случая проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г.

За съжаление, предлаганите промени се базират на вече остарели в технологично отношение средства и методи и на практика въвеждат неравнопоставеност на изискванията към различните технически средства, които бизнесът може да избира (ФУ, ЕКАПФ, ЕСФП или ИАСУТД, Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, ФУВАС, електронен магазин).

Въвеждат се различни спрямо отделните - изброени по-горе технически средства, изисквания към проектирането, функционирането, архивирането на данните, административното обслужване и вменените на разработчиците/разпространителите на софтуер задължения за съдействие на НАП, което намираме за недопустимо и неправилно.

Предвижда се включително задължение за предоставяне на НАП на сорс-кодове на софутера, които са предмет на авторско право на софтуерните разработчици и са защитени от Закона за защита на авторското право и сродните му права.

В същото време, предлаганите в момента промени ще изискват пълна подмяна на съществуващите фискални устройства и бизнес софтуер, което ще доведе до съществени разходи за бизнеса в прогнозен рамер на минимум 120 млн лева само за подмяна на съществуващите фискални устройства, около 40 млн за фискализация и въвеждане в експлоатация на новите устройства и не по-малко от допълнителни 120 млн за актуализация, подмяна и въвеждане в експлоатация на бизнес софтуера, използван от търговците.

За съжаление освен останалите негативни ефекти, остарелите технически средства, които предлагания вариант на наредбата предвижда да запази, струват повече на търговците. За сравнение:

  • най-популярните модели фискални принтери в България струват в обхвата между 500-1000 лева за единица
  • един от най-популярните фискални модули в Австрия струва приблизително 200 лева за единица, а за онлаий продуктите са въведени онлайн фискални сървъри с нулева цена за локален хардуер.
  • в Република Хърватска не се изисква хардуерен модул, доколкото основния обем търговци използват достъп до фискален сървър на местната данъчна администрация. С нулеви разходи за данъкоплатците.

Като Асоциация, обединяваща някои от водещите разработчици и разпространители на бизнес софтуер, ние се обединихме с идеята да поемем етичен и пракически ангажимент да гарантираме, че нашите софтуерни продукти ще обезпечат точното и пълно регистриране на продажбите. Подобен ангажимент, какъвто се изисква и съгласно подготвяните промени в Наредба Н18 на практика означава, че нашите програмни продукти дублират функциите на предвидените в сегашния вариант фискални устройства. Това въвежда ненужно усложняване на техническите изисквания, значително повишава разходите за придобиване и поддръжка на комплекса от бизнес софтуер и фискално устройство, задържа развитието и функциите на бизнес софтуера, а от там и на конкурентноспособността на бизнес субектите, без да гарантира постигането на целите за подобряване на събираемостта.

Ние смятаме, че чрез въвеждането на законодателни изисквания към нов тип фискални технически средства и методи може да бъде постигнато значително повишаване на събираемостта на фиска и намаляване на цената за въвеждане на подобни мерки, както и запазване на принципа на равнопоставеност на изискванията към средствата за контрол на всички методи за фискален контрол.

Нашата Асоциация и всички нейни членове са готови да участват с всички експертни и технически средства в съставянето на ясна и равнопоставена законова и подзаконова регулация и с определянето и въвеждането на модерни технически средства и методи за контрол на приходите.

Настояваме в интерес на фиска и на целия бизнес в Република България подготвяните промени да бъдат преразгледани и допълнени и оставаме на разположение за предоставяне на допълнитлена информация и за дискусия с всички заинтересовани.

Приложение: Стратегически анализ

 

С уважение,

Ясен Танев,

Предстедател

 

One thought on “Декларация до държавните институции”

Вашият коментар